Budapest, Pozsony, Prága és Varsó főpolgármestere aláírta a Szabad Városok Szövetsége nyilatkozatot

​​​Ma Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, Matús Vallo pozsonyi, Zdenek Hrib prágai és Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesterekkel együtt aláírta az alábbi, Pact of Free Cities (Szabad Városok Szövetsége) című közös nyilatkozatot: A nyilatkozat eredeti szövege és a  magyar fordítása a következő:

 

Pact of Free Cities

 
Respecting our historical ties and common cultural heritage;

Taking note of our cities' regional role in driving innovation, economic growth and welfare;

Drawing from the shared history of communist oppression, pro-democracy movements, 30 years of social and economic transformation, and 15 years of EU membership;

Standing firmly by the values of human dignity, democracy, freedom, equality, rule of law and human rights as enshrined in the EU Treaties;

Re-affirming the need for protection of any individual or social, ethnic or other minority group from discrimination, as laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union;
 
Acknowledging the challenges that our cities face, especially the climate crisis, inequality, the housing crisis, ageing population, social stratification and political tribalism;

Recognising the importance of subsidiarity and self-governance as guarantees for local communities to accomplish their goals;
  
Encouraging and supporting civic association and engagement;

Recognising the added value for our cities and its residents of international co-operations in general and city networks in particular;

We, the Mayors of Bratislava, Budapest, Prague and Warsaw hereby commit to:

Protecting and promoting our common values of freedom, human dignity, democracy, equality, rule of law, social justice, tolerance and cultural diversity;

Sharing our best practices in smart, evidence-based, and socially-aware city-management, especially in the field of sustainable city planning, climate protection, social inclusion, housing, transportation, the digital agenda or any other field of mutual interest;

Co-ordinating efforts to advocate city-tailored solutions in the European policies, especially in the Cohesion Policy, European employment, environmental, climate, energy, transport and economic policies, as well as during the legislative construction of the European Pillar of Social Rights;  

Supporting and jointly advocating towards EU institutions, agencies and decision-makers prospective EU urban programmes that would provide more direct funding for European cities;

Keeping our cooperation open on an ad hoc basis to other cities and third party stakeholders that share our values and work to achieve our policy objectives.

 
Budapest, 16 December 2019

              

                Matúš Vallo                 Gergely Karácsony              Zdeněk Hřib                           Rafał Trzaskowski

            Mayor of Bratislava          Mayor of Budapest            Mayor of Prague                        Mayor of Warsaw

 

 

 

 

 

Szabad Városok Szövetsége

 
Tiszteletben tartva történelmi kapcsolatainkat és közös kulturális örökségünket;

Elismerve városainknak az innovációban, a gazdasági növekedésben és a jólét növelésében játszott regionális szerepét;

Támaszkodva a kommunista elnyomás, a demokratikus ellenzéki mozgalmak, 30 év társadalmi és gazdasági átalakulása és a 15 éves EU-tagságunk során felhalmozott közös történelmi tapasztalatainkra;

Szilárdan kiállva az emberi méltóság, a demokrácia, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok mellett, ahogyan azok az EU-szerződésekben is kiemelt jelentőséggel bírnak;

Újra megerősítve a diszkriminációval szembeni védelem szükségességét mind az egyén szintjén, mind bármely társadalmi, etnikai vagy másmilyen hátterű csoport tekintetében, ahogyan azt az Európai Unió Alapjogi Chartája is előírja; 
 
Elismerve mindazokat a kihívásokat, amelyekkel városaink szembenéznek, különös tekintettel a klímakrízisre, az egyenlőtlenségre, a lakhatási válságra, a társadalom elöregedésére és a politikai tribalizmusra;

Felismerve a szubszidiaritás és az önigazgatás fontosságát, melyek garanciaként szolgálnak a helyi közösségek céljainak eléréséhez;

Bátorítva és támogatva a civil önszerveződést és részvételt;

Felismerve a nemzetközi együttműködések és különösképpen a városi kapcsolatok hozzáadott értékét városaink és azok lakói számára;


Mi, Budapest, Pozsony, Prága és Varsó főpolgármesterei vállaljuk, hogy:

Védelmezzük és terjesztjük a szabadság, az emberi méltóság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, a szociális igazságosság, a tolerancia és a kulturális sokszínűség közösen vallott értékeit;

Megosztjuk egymással legjobb gyakorlatainkat az okos, már kipróbált, szociálisan érzékeny városvezetésben, különös tekintettel a fenntartható várostervezésre, a klímavédelemre, a társadalmi befogadásra, a lakhatásra, a közlekedésre, a digitális agendára, vagy bármely egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó területre;

Összehangoljuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy az Európai Unió szakpolitikáiban, különösen a kohéziós politikában, az európai környezetvédelmi, klíma-, energia-, közlekedési- és gazdaságpolitikában, valamint a szociális jogok európai pillérének kialakításában megjelenjenek a városkora szabott megoldások;

Támogatjuk, és az EU fő szervei, ügynökségei és döntéshozói felé közösen szorgalmazzuk, hogy az EU különítsen el több, közvetlenül hozzáférhető forrást a városok számára;

Együttműködésünket eseti alapon nyitva tartjuk más városok és külső szereplők számára, amelyekkel közösek értékeink és szakpolitikai céljaink.

 
Budapest, 2019. december 16.

 

            Matúš Vallo                      Karácsony Gergely                      Zdeněk Hřib                    Rafal Trzaskowski

Pozsony főpolgármestere       Budapest főpolgármestere           Prága főpolgármestere     Varsó főpolgármestere

 

Hírek

RSS megtekintés