Nyílt levél Trippon Norbertnek és Karácsony Gergelynek

​​​​​​​​​​dr. Trippon Norbert, a Közbeszerzési Bizottság elnöke,
valamint
Karácsony Gergely polgármester, a Közbeszerzési Bizottság tagja,
mint a Közbeszerzési Bizottság 2019. szeptember 24. napjára összehívott rendkívüli ülésének kezdeményezői részére

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Közbeszerzési Bizottság 2019. szeptember 24. napján 10 óra 30 perces kezdettel megtartani tervezett rendkívüli ülésére szóló meghívót megkaptuk, amellyel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A meghívót olvasva sajnálattal tapasztaltuk, hogy az ülés összehívásának módja – annak ellenére, hogy Elnök Úr közel 5 éve tagja és elnöke a Közbeszerzési Bizottságnak, így számtalan alkalommal hívta már össze feltehetően jogszabályoknak megfelelően a bizottság ülését – súlyos hiányosságokban és hibákban szenved. Ön nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy a bizottság működésének törvényességéért, annak szabályszerű összehívásáért a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 43. § (1) bekezdése alapján a bizottság elnöke felel. Az SzMSz által lefektetett szabályok nem öncélúak, ezek hivatottak ugyanis biztosítani a bizottság tagjai számára a megfelelő tájékozódás, ezzel együtt pedig a felelős döntés lehetőségét minden, a bizottság napirendjére kerülő ügyben. Az elnöki pozícióból eredő jogköre nem keveredhet össze aktuális politikai szándékaival.

A rendkívüli bizottsági ülés összehívása szabálytalan. A meghívó mellé előterjesztés, döntési javaslat nem került csatolásra. Ezzel az elnök megsértette az SzMSz 40. § (2) bekezdésében, valamint a 43. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, melyek értelmében a tervezett napirendre irányuló előterjesztés kizárólag írásban, előzetesen, a meghívó kézbesítésével egyidejűleg tehető. Ezen eljárási hibával összehívott ülésen meghozott döntés érvénytelen.

Vélelmezhető a rendkívüli bizottsági ülést kezdeményezők azon szándéka, hogy a Közbeszerzési Bizottságot a nyilvánosság előtt vizsgálóbizottságként akarják feltüntetni politikai kampánycélok érdekében, annak ellenére, hogy az SzMSz szerint ideiglenes bizottságot vizsgálati céllal kizárólag a Közgyűlés hozhat létre. Belső vizsgálat elrendeléséről pedig bármely ügyben a Főpolgármester dönthet. A Közbeszerzési Bizottságnak nincs sem felhatalmazása, sem hatásköre arra, hogy vizsgálóbizottsággá alakuljon, arra önkormányzati és hivatali vezetőket, tisztviselőket idézzen be.

Egyébiránt a patkánymentes állapot fenntartására irányuló közbeszerzési eljárás kapcsán indult per folyamatban van, a meghozott törvényszéki ítélet írásba foglalása nem történt meg, és a még kimeríthető jogorvoslati lehetőségek okán a jogvita évekig húzódhat, így az ülés összehívása nyilvánvalóan időelőtti, kizárólag aktuálpolitikai célokat kíván szolgálni.

A patkánymentes állapot fenntartása tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként a döntések előkészítése a Fővárosi Közbeszerzési Kft. feladata volt. A döntéseket azonban a Közbeszerzési Bizottság hozta meg. A döntés meghozatalához a Fővárosi Közbeszerzési Kft. minden lényeges információt tartalmazó iratot, dokumentumot a bizottsági tagok rendelkezésére bocsátott, azokat a tagok elolvashatták, megismerhették (volna), sőt, mindez nemcsak joguk, de bizottsági tagként kötelezettségük is volt.

A bírálóbizottság a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések vonatkozásában minden esetben csak javaslatot tesz a döntéshozó részére. A döntéshozó Közbeszerzési Bizottságnak lehetősége van kérdést feltenni, és egyet nem értése, kétsége esetén akár a bírálóbizottság javaslatával ellentétes döntést hozni. Ennek ellenére a Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kérdés, észrevétel és vita nélkül döntött az RNBH Konzorcium kiválasztásáról. Karácsony Gergely saját nyilatkozatában elismerten igennel szavazott.

A Főpolgármesteri Hivatal - melyet Karácsony Gergely hibáztat a kommunikációjában – mindössze annyit tett, hogy a pályázatokat és a referenciákat a Bizottság elé tárta. (Megjegyezzük, hogy elnök úr, illetve polgármester úr nem is azonosan szavaztak a döntés alkalmával.)

Nyilvánvaló tehát, hogy a rendkívüli bizottsági ülés összehívásával visszás módon saját magukat vizsgálják felül, saját korábbi döntéshozói mulasztásukat próbálják meg más fényben feltüntetni, meg nem történtté tenni, és az ezzel kapcsolatos felelősséget másra hárítani.

Az Önök által 2019. szeptember 17-én tartott sajtótájékoztatón, és az azóta elhangzott egyéb nyilatkozataik célja szakmai tudatlanságból és politikai tudatosságból eredő hisztériakeltés, a nyilvánosság szándékos félrevezetése.

A peres eljárásban az Önök nyilatkozataival szemben a Fővárosi Önkormányzat nem veszített. Nem is veszíthetett, mivel a pert a Bábolna Bio Kft. nem a főváros ellen indította. A valóság az állításokkal szemben az, hogy a Fővárosi Törvényszék az első fokon eljáró Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát helyezte hatályon kívül arra hivatkozással, hogy a tényállás további felderítése szükséges. Arra utasította a Közbeszerzési Döntőbizottságot, hogy korábbi eljárását újra folytassa le. Tehát a Törvényszék az ügy érdemében nem döntött, az RNBH Konzorcium szakmai alkalmasságáról nem foglalt állást, a Fővárosi Önkormányzat tevékenysége vonatkozásában nem tett megállapítást. Karácsony Gergelynek a konzorcium referencia igazolásaival, alkalmatlanságával kapcsolatos kijelentései megalapozatlanok és valótlanok.

Nem felel meg a valóságnak Karácsony Gergely azon állítása sem, mely szerint a legolcsóbb ajánlatot tevő lett a legdrágább. Az általa is jóváhagyott közbeszerzési eljárásban az RNBH konzorcium tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, az ő ajánlati ára volt a legalacsonyabb, épp ennek okán döntött a Közbeszerzési Bizottság a Konzorcium nyertessége mellett. A további keretösszeg biztosítása egy, az eredeti feladattól eltérő célzott intenzív irtási feladatra került biztosításra. 
 
A Fővárosban a patkányirtás jelenleg is zajlik, a Főváros a közfeladatát - a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Tisztifőorvos közreműködése mellett – folyamatosan ellátja.

 
dr. Szeneczey Balázs                                                   dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes                                              főpolgármester-helyettes

Hírek

RSS megtekintés