A Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának tájékoztatója háziorvosok, védőnők részére

​A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében „…..mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:

Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik."

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

1. A háziorvos a külön jogszabályban – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet – meghatározott tevékenységet végezzen.

A rendelet 4. § (1) – (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.

2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.

A 2017. évben befizetésre kerülő adóelőlegből keletkező túlfizetés visszaigényléshez való jog a 2018. május 31-én esedékes bevallás benyújtásával, de a bevallási határidőt követően nyílik meg. Ezért azon adóalanyoknak, akik a fenti feltételeknek várhatóan 2017. évben megfelelnek, a 2017. március 15-i esedékességű adóelőlegfizetés elkerülése érdekében adóelőleg módosítás iránti kérelmet célszerű benyújtani, amelynek benyújtási határideje 2017. március 15.

Azon adóalanyoknak, akik a fenti feltételeknek várhatóan 2017. évben megfelelnek, a 2016. évi 2017. május 31-én esedékes adóbevallásban a 2017. szeptember 15-i és a 2018. március 15-i esedékességű adóelőleget 0,- Ft-ban kell bevallani.

Azon KATA alanyok számára, akik eddig helyi iparűzési adó vonatkozásában a tételes adóalap megállapítási módszert választották, célszerű 2017. február 15-éig változásbejelentési nyomtatványon bejelenteni, hogy 2017-ben nem kívánják az adóalapjukat így megállapítani. Az előlegfizetési időszak ezen adóalanyok esetében 2017. január 1-től 2018. június 30-áig tart, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 3 előlegfizetési időpontra kell 0,- Ft adóelőleget bevallani – 2017. március 15., 2017. szeptember 15. és 2018. március 15. – a változásbejelentési nyomtatványon.

Amennyiben ez nem történik meg, a 2017. évi 50. 000,- Ft tételes iparűzési adót meg kell fizetni, majd a következő év (2018.) január 15-éig esedékes adóbevallásban – a tényleges 2017. évi 0,- Ft iparűzési adó elszámolása alapján – igényelhető vissza a megfizetett adóból származó túlfizetés.

Adó Főosztály