Tanulmány készítése az alacsony magasságú nagy sűrűségű (LRHD) beépítések megvalósíthatóságáról Budapesten

Tisztelt Gazdasági Szereplők!


Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Tanulmány készítése az alacsony magasságú nagy sűrűségű (LRHD) beépítések megvalósíthatóságáról Budapesten" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata 1 darab tanulmány elkészítése az alacsony magasságú nagy sűrűségű (ún. low-rise-high-density, LRHD) beépítések megvalósíthatóságáról Budapesten vonatkozásában a szerződésben és a Műszaki leírásban foglaltak szerint. A tanulmánynak vizsgálni és értékelni kell a hazai és nemzetközi gyakorlat legsikeresebb példáit a múltban és a jelenben. Értékelnie kell e megoldások alkalmazhatóságát a budapesti ingatlanfejlesztési és szabályozási környezetben.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a kölcsönös teljesítésig tart. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A szerződés teljesítésének határideje, a szerződés alapján elkészítendő Dokumentáció leadásának határideje: a szerződés hatálybalépést követő 40. munkanap.

 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. (Összesen nettó ajánlati ár - HUF).

 
Alkalmassági minimumkövetelmény:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 3 darab, beszerzés tárgya szerinti (LRHD tanulmány elkészítéséről szóló szolgáltatás) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített referenciával.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, általa a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú okleveles építész vagy építészmérnöki végzettséggel, valamint legalább 12 hónap építészeti területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. április 11. 11:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.