Tűzoltó eszközök karbantartása 2022-2023.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított  „Tűzoltó eszközök karbantartása a 2022–2023." tárgyban.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére Ajánlatkérő székhelyén és a szerződéstervezetben felsorolt telephelyein rendszeresített tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása és a karbantartás során felmerülő javítási tevékenység elvégzése a jogszabályban meghatározott fél évenkénti, valamint évenkénti, (illetve szükség szerinti) időpontokban. a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlati adatlap, Műszaki leírás és a Vállalkozási szerződés tervezete módosításra került.
  
A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 2022. január 01-jén, vagy amennyiben az későbbi időpont, a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, illetve ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a legutolsó aláírás napján lép hatályba és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre. Amennyiben a Ajánlatkérő éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya –Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Nyertes Ajánlattevő részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamra meghosszabbodik.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik.
 
Módosított ajánlattételi határidő:  2021. november 18. 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a módosított  Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a feher.hajnalka@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​