Pályázati felhívás önkormányzati ingatlanok civil-közösségi hasznosítására

​​​​A Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzati ingatlanok civil-közösségi hasznosítására. A pályázatok benyújtási határideje: 2023. május 14. 

A pályázat keretében budapesti civil szervezetek - minimum kéttagú - konzorciumai pályázhatnak arra, hogy a Keleti pályaudvar előtt, a Baross téren három, egymással szomszédos, nyitott aluljáróban található, eddig üresen álló üzlethelyiséget bérleti díj nélkül használatba vehessenek 3 hónapra. A felhívás célja, hogy a három helyiségben a nyertes konzorciumok olyan kísérleti városi civil-közösségi tereket hozzanak létre, amelyek ráirányítják a figyelmet különböző társadalmi kihívásokra, ezekkel kapcsolatban erősítik a párbeszédet, illetve előremutató tevékenységek kipróbálására adnak lehetőségeket. 

A három használatba adandó üzlethelyiség profilját a főváros stratégiája, az Otthon Budapesten program három fő célkitűzéséhez illesztjük. Ennek érdekében a pályázatokat három témakör egyikében lehet beadni: Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest. A használatba adott üzlethelyiségek 75, 56 és 49 m2-esek; a szakmai bírálóbizottság dönti el a benyújtott programtervek alapján, hogy a három közül melyik helyiséget használhatja az adott nyertes konzorcium. 

A három nyertes pályázó konzorcium 2023. augusztus 21. - november 21. között valósíthatja meg programját. Ezt megelőzően - az elbírálást követően - a nyertes konzorciumok tagjai és az önkormányzat közös tervezési, projektfejlesztési folyamatban vesz részt, ahol a pályázatban beadott szakmai program tartalmát, részleteit a felek véglegesítik.  


A következő dokumentumoknak kell szerepelniük a leadott pályázati anyagban: 
  • Kitöltött és minden konzorciumtag képviselőjének aláírásával ellátott pályázati adatlap, 
  • Szakmai programterv, 
  • Minden konzorciumtag által külön-külön kitöltött és aláírt, a pályázati kiírás mellékletét képező két átláthatósági nyilatkozat, 
  • A konzorciumtagok között megkötött, és minden konzorciumtag képviselőjének aláírásával ellátott együttműködési megállapodás. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Konzorciumi együttműködési megállapodás kivételével a felsorolt dokumentumok mind a pályázati felhívás mellékletét képezik. Az együttműködési megállapodás tartalmának meghatározása és a megállapodás megkötése a pályázók kötelessége. 


Az alábbi fontos részletekre is felhívjuk a pályázók figyelmét: 
  • A használat 3 hónapja alatt bérleti díjat nem kell a konzorciumoknak fizetniük, ellenben a rezsiköltségek (a fűtés költségét leszámítva) őket terhelik. Ez az áram-, és vízfogyasztás, valamint a szennyvízelvezetés költségét jelenti, amelyet fogyasztás alapján utólag számláz ki a Budapest Közút Zrt. Az áramfogyasztás elszámolása 149 kWh/Ft díjazással történik. 
  • A nyertes pályázóknak a fenti ponthoz kapcsolódóan a rezsiköltségek megfizetése tárgyában megállapodást kell kötniük a Budapest Közúttal. 
  • A pályázók kötelessége továbbá a használat 3 hónapjára kiterjedő vagyon- és felelősségbiztosítás megkötése. 
  • A szakmai programnak kapcsolódnia kell a Fővárosi Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak legalább egyikéhez, és ezt a kapcsolódást a programban részletesen be kell mutatni és alá kell támasztani. A kötelező közfeladatok listáját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése tartalmazza, az önként vállaltakat pedig a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
  • A pályázati felhívás mellékletét képezi a közfeladat ellátásáról szóló Haszonkölcsön Szerződés tervezete: a pályázatok elbírálását követően a szerződés megkötése 2023. július 31-én esedékes a Fővárosi Önkormányzat és a nyertes konzorciumok között. A szerződéstervezet alapos áttekintését javasoljuk a pályázat benyújtását megelőzően. 

A pályázat részleteiről 2023. április 19-én 15.00-16.00 között külön tájékoztató alkalmat tartunk, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A tájékoztató online lesz, a következő linken lehet majd hozzá csatlakozni: Kattintson ide az értekezlethez​ való csatlakozáshoz.


A pályázatok leadási határideje 2023. május 14., elektronikusan (pdf formában) a civiliroda@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Hivatali Kapuján (108164188) keresztül lehet benyújtani. Személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.) lehet leadni.  


A teljes pályázati felhívás és összes melléklete az alábbi linkekre kattintva letölthetők. 


FRISSÍTÉS 2023. május 8.

Az ingatlanokban a használat teljes tartama alatt kifejezetten tilos a kereskedelmi tevékenység folytatása, ezzel kapcsolatban az alábbi, bővebb tájékoztatást nyújtjuk:

A kereskedelmi törvény* 2. § 9., 10., 13., 18. pontjai szerinti tevékenységek nem folytathatók. Így folytatható például olyan ellenérték fejében történő szolgáltatásnyújtás, amely nem függ össze közvetlenül termékek forgalmazásával. Az ilyen jellegű szolgáltatás azonban kizárólag a megjelölt közfeladat ellátással összefüggésben, az abban való közreműködés elősegítése érdekében és annak szükséges mértékéig nyújtható azzal, hogy a szolgáltatásért legfeljebb a szolgáltatásnyújtás költségei és ráfordításai mértékéig kérhető ellenérték. Ingyenes szolgáltatás vagy termék kínálása is folytatható, amennyiben az nem kapcsolódik össze semmilyen „elvárt" adományozással. Adomány elfogadása is lehetséges.
 
* 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2. § E törvény alkalmazásában:
9. kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
10. kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt;
13. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
18. nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.