Felvonók karbantartása, javítása, hatósági ellenőrzése 2024-2025.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít Felvonók karbantartása, javítása, hatósági ellenőrzése 2024-2025." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban részletezett, Ajánlatkérő székhelyén és telephelyén található 10 darab személyfelvonó (I. számú feladatrész), 2 darab teherfelvonó (II. számú feladatrész) és 4 darab, mozgássérültek részére fenntartott személyemelő gép (III. számú feladatrész) rendeltetésszerű használat melletti folyamatos, üzemszerű működésének fenntartása, karbantartása, az esetleges meghibásodások és üzemzavarok elhárítása, javítása, továbbá e körben a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályban előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokon való részvétel, közreműködés.

A szerződés mindhárom feladatrész vonatkozásában 2024. január 01-jén, vagy amennyiben az később történik, úgy a Felek általi kölcsönös aláírás – ha a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás – napján lép hatályba határozott, 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra. A szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, az abban megjelölt határidőig, de legfeljebb 2026. június 30-ig terjedő időtartamig meghosszabbodhat a szerződésben részletezettek szerint.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a számlákellenértékét a teljesítésigazolás alapján a szabályszerűen kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.


Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:

 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám:
1. részszempontKarbantartási szolgáltatás nettó havidíja (HUF/hónap)6
2. részszempontEseti jellegű javítási feladatok nettó rezsióradíja (HUF/óra)1
3. részszempontSürgősségi jellegű javítási feladatok nettó rezsióradíja (HUF/óra)1

4. részszempont

Sürgősségi hiba elhárítására a bejelentéstől számított vállalt megkezdési idő (perc, maximum 240 perc)2


Ajánlattételi határidő: 2023. július 06. - 12:00 óra

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címrehivatalibeszerzesek@budapest.hu.

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.​

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Szerződéstervezet
4. Adatkezelési​ tájékoztató