A Hungairy projekt keretében szemléletformáló videók készítése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „A Hungairy projekt keretében szemléletformáló videók készítése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
A Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata szemlélet- és tudatformáló videók elkészítése Budapest levegőminőségének javítását célzó intézkedések elterjesztése kapcsán. A HungAIRy, „Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével" című LIFE17 IPE/HU/000017 jelű projekt feladatai között kiemelt jelentőségű a szemléletformálás és a lakosság tájékoztatása. Jelen projekt kulcsfontosságú elemei a helyes szilárd tüzelési technikák, környezetbarát tüzelési módok bemutatása, valamint a környezetbarát közlekedési módszerek népszerűsítése. Az oktató/ismeretterjesztő videófilmek ezeket a témaköröket mutatják be a két célcsoport számára.
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás – amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek a legutolsó aláírás – napján lép hatályba és a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) szerződésszerű teljesítését követő teljes körű elszámolásáig, azaz a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart. A Forgatókönyvek elkészítésének és Ajánlatkérő (Megrendelő) részére történő átadásának a határideje a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 15. naptári nap. A Videók elkészítésének és Ajánlatkérő (Megrendelő) részére történő átadásának határideje 2023. december 20. napja.
 
A vállalkozói díj megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla keltétől számított 30 napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) Szerződésben megjelölt fizetési bankszámlájára átutalással történik. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlat értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – Ft)
 
 
Ajánlattételi határidő: 2023. november 09. – 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

​​

Kiegészítő tájék​oztatás
Ajánlatkérés​
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás
3. sz. Szerződéstervezet
4. sz. Adatkezelési tájékoztató