Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata a Ajánlatkérő részére a Műszaki leírásában megjelölt felújított vezetékes asztali telefonok szállítása a műszaki leírásban meghatározott paraméterek és a szerződéstervezetben foglaltak szerint, Ajánlatkérő eseti megrendeléseinek és az adásvételi keretszerződésnek megfelelően. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján - amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja - és hatálya 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamig tart– figyelemmel a Szerződés VII.2. pontjára is -, de legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg mértékéig azzal, hogy Vevő eseti megrendeléssel 2022. december 01. napjáig élhet.

A vételár megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Nyertes ajánlattevő (Eladó) keretszerződésben megjelölt fizetési bankszámlájára átutalással történik. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. november 07. - 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivat​alibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.