Napelemekkel kapcsolatos attitűdvizsgálat (új eljárás)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Napelemekkel kapcsolatos attitűdvizsgálat" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére a fővárosi felnőtt lakosság körében Napelemekkel kapcsolatos attitűd-vizsgálat, ennek megismerése céljából kvantitatív közvélemény-kutatási és ehhez kapcsolódó elemzési szolgáltatás keretébe tartozó feladatok ellátása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap. A Kutatás elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának határideje 2022. november 30. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. Részletesen a szerződéstervezet szerint.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozói díj megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla kézhezvételétől számított 30 munkanapos fizetési határidővel, magyar forintban, a Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) Szerződésben megjelölt fizetési bankszámlájára átutalással történik. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés Megrendelő által történő igazolása, mely teljesítési igazolás a számla mellékletét képezi. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Nettó ajánlati ár – HUF).

Ajánlattételi határidő: 2022. október 7.

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.