Budapest X. kerület 40987/5 hrsz-ú ingatlan kerítéssel elkerített területének és rajta lévő épületek felmérése, kapcsolódó vázrajz készítése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Budapest X. kerület 40987/5 hrsz-ú ingatlan kerítéssel elkerített területének és rajta lévő épületek felmérése, kapcsolódó vázrajz készítése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Az eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Budapest X. kerület Belterület 40987/5 hrsz-ú ingatlanból a Budapest X. kerület Belterület  40988/28 hrsz-ú ingatlanhoz hozzákerített terület nagyságának felmérése, továbbá az elkerített ingatlanrészen található 4 db épület nagyságának meghatározása (felmérése), ezen belül az ingatlan-nyilvántartási térképen feltüntetésre nem került ún. Kipszer étkezde területéből a 40987/5 hrsz-ú és a 40988/28 hrsz-ú ingatlanokra eső részei terület nagyságának meghatározása, a felmérésről felmérési vázrajz / helyszínrajz készítése a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

A szerződés tárgya szerinti feladatok teljesítésének határideje a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30. nap, de legkésőbb a 40987/5 hrsz-ú ingatlan, valamint az ingatlanon feltüntetésre került épületek ingatlan-nyilvántartási térképi adatainak teljes körűen a Vállalkozó rendelkezésére állásától számított 15. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Nettó ajánlati ár – HUF)


Ajánlattételi határidő: 2022. március 10. – 10:00 óra


Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Vállalkozási szerződés
4. Nem hiteljes tulajdoni lap másolat
5. Térképmásolat
6. Adatkezelési t​ájékoztató