Megismételt eljárás: az építőanyagok életciklus-elemzése és életciklusköltség-számítása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a korábbi eljárásban, határidőben (2022. június 27. 18:00 óra) benyújtott ajánlatok – amennyiben azt Ajánlattevő nem vonja vissza vagy helyette nem nyújt be másikat – a megismételt eljárásban érvényesek. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a megismételt eljárásban Ajánlatkérő módosította az ajánlatkérést és a szerződéstervezeteket.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást ismétel meg „Az építőanyagok életciklus-elemzése és életciklusköltség-számítása" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Az eljárás során lehetőség van részajánlattételre, Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére tanulmány(ok) készítése az alábbiak szerint:
 
  1. sz. Tanulmány: „Az építőanyagok és építési folyamatok életciklus-elemzése és életciklusköltség-számítása" témájú tanulmányhoz „a fővárosi adatokhoz kapcsolódóan, építőanyagok és építési folyamatok életciklus-elemzésén és életciklusköltség-számításán, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálatán alapulva lehetőséget ad a Fővárosnak az építőipari beruházásokkal kapcsolatos klíma- és környezettudatos, a kibocsátásokat csökkentő döntések meghozatalára"
  2. sz. Tanulmány: „Az útépítéshez kapcsolódó anyagok és folyamatok életciklus-elemzése és életciklusköltség-számítása" témájú tanulmányhoz „a főváros-specifikus információkat alapul véve, tipikusan városi környezetben használt útépítő-anyagok, útépítési folyamatok, technológiák vizsgálatán, életciklus-elemzésén és életciklusköltség-számításán, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálatán alapulva lehetőséget ad a Fővárosnak és a fővárosi tulajdonú közszolgáltató vállalatoknak az útépítési beruházások, karbantartások és kapcsolódó közműépítési, közműkarbantartási feladatok kivitelezése és fenntartása során klíma- és környezettudatos, zéró közeli kibocsátást eredményező döntések meghozatalára"
 
Mindkettő tanulmány tekintetében:

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap. A Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának határideje 2022. augusztus 15. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. Részletesen a szerződéstervezetek szerint.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Vállalkozó részére járó vállalkozói díj megfizetése az eseti kutatási feladatra vonatkozó teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött, vagy átadott számla kézhezvételét követően 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Vállalkozó fizetési számlájára átutalással történik. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés Megrendelő által történő igazolása, mely teljesítési igazolás a számla mellékletét képezi. Részletesen a műszaki leírásokban rögzítettek szerint.
 
Mindkettő tanulmány tekintetében:

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági minimumkövetelményt írja elő mindkettő tanulmány tekintetében:
M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (életciklus-elemzésre és életciklusköltség-számításra vonatkozó referencia) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, általa a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) gazdasági, természettudományos vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel.
 
Ajánlattételi határidő mindkettő tanulmány tekintetében: 2022. július 21. – 18:00 óra
 
Mindkettő tanulmány tekintetében:

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentum​ok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.