Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a hivatali strukturált hálózat két rendezőjének cseréje, valamint 250 db felhasználói végpont cseréje, az alábbiakban felsorolt munkák elvégzése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:
 
-  A KK5. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása;
-  A KK14. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása;
- 250 Db UTP hálózati végpont rádiófrekvenciás mérése, javítása, szükséges esetben a fali csatlakozók cseréjének elvégzése.
 
A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Szerződő Felek által történő kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számított 65. naptári nap. Ajánlatkérő (Megrendelő) előteljesítést elfogad.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár).
 
Alkalmassági minimumkövetelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy (1) fő távközlési és informatikai hálózatszerelő (OKJ szám: 31 523 01) vagy azzal egyenértékű képesítésű szakemberrel.
 
Ajánlattételi határidő: 2022. január 11. - 10.00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.