Pályázati kiírás: Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014.Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:
     Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint
 homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései
 különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása
 kapuzat, kerítés, előtető restaurálása
     Közintézmények esetében ezen felül iparművészeti, képzőművészeti, belsőépítészeti értékek, mint
 kapualj
 lépcsőház
 udvar
 belső közös terek
 kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
 valamint ezek díszítései és tartozékai.
     Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

A Fővárosi Közgyűlés 11/2014. (III. 14.) rendelete által jóváhagyott 40.000.000 Ft keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki közterületről látható, vagy közintézmény esetében nagyközönség számára is látogatható épületrész felújításához kér támogatást, valamint aki a megpályázott munka költségeiből nagyobb önrészt vállal. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.
 
Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A Támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. Általános adatok:
1. a pályázati űrlap 1 példányban kitöltve
2. a./ építési engedélyhez kötött munka esetén:
az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat;
b./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás), valamint az építész tervező vagy szakrestaurátor nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;
c./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített bejelentési eljárási tervdokumentáció a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás) és a kerülettől kapott bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás;
d./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ értelmében örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció és az örökségvédelmi engedélyezési határozat.
3. fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a beavatkozás előtti állapotról;
4. a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetés;
5. amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formájának megnevezése, közhasznúsági minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, főbb tevékenységi körének bemutatása, bankszámlaszáma;
 
II. Nyilatkozatok, meghatalmazások:
1. magánszemély vagy jogi személy pályázó esetén, amennyiben nem maga vagy törvényes képviselője jár el, a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazás, teljes bizonyító erejű okirati formában;
2. jogi személy pályázó esetében aláírási címpéldány vagy annak hiteles másolata és a cégkivonata;
3. amennyiben a pályázó képviseletét cég látja el, akkor a képviselő aláírási címpéldányán, cégkivonatán és a meghatalmazásán túl a megbízási szerződés;
4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatok (a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1.2 számú mellékletében található „1-3. nyilatkozatok” tartalmazzák.
Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékletek:
5. lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni;
6. a tulajdonostársak, a társasház képviseletére jogosító okirat (meghatalmazás, közgyűlési felhatalmazás a szerződés megkötésére, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat vagy annak hiteles másolata, megbízási szerződés);

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat 2014. szeptember 1-ig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 8.00-18.00-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, akár postai úton küldik, akár személyesen adják be.

A borítékra kérjük ráírni: „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014.”

A határidőn túl érkező, valamint formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 
A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót – a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben – egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel.
 
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Szerződéskötés

A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el 2014. november 30-ig. A döntésről ezt követően 40 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A támogatást elnyert pályázókkal a támogató nevében, a főpolgármester megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait. A nyertes pályázókkal kötendő megállapodások tervezetét a pályázati kiírás 1.3 számú melléklete tartalmazza. A pályázati felhívás mellékletét képező Megállapodás tervezet előzetes irányadó minta, a pályázatok egyedi jellemzői alapján a változtatás jogát a Támogató fenntartja.

A pályázat által támogatott munkák teljesítésének határideje maximum a szerződéskötéstől számított egy év időtartam lehet.

A főpolgármester a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével ellenőrzi.

A szerződéskötés meghiúsul, ha a nyertes pályázó a pályázatának pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatóban foglalt határidőig a támogatásra vonatkozó szerződést nem írja alá.
 
A szerződéskötés meghiúsulása esetén, a pályázaton elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.

Elszámolás

A kivitelezés megvalósulását követő elszámolásnak mellékletként tartalmaznia kell:
 
1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolatát
2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő költségvetés után attól eltérő, új költségvetés készült, annak csatolását;
3. a Támogatott és az általa igénybe vett kivitelezők közötti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
4. számlamásolatokat
 a számlán szerepeljen:
            - „A számla a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás elszámolásához került felhasználásra”
            - a támogatott aláírása, pecsétje
 a számlamásolaton szerepeljen:
            - „A számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező”
            - a támogatott aláírása, pecsétje

A számla kizárólag a szerződésben szereplő, támogatott munka elvégzéséhez szükséges építési anyagról és annak kivitelezéséhez kapcsolódó munkadíjról szólhat!

A számlán megrendelőként a Támogatott szerepeljen.
 
A pályázatok benyújtásához, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján.
 
Telefon: 327-1450
1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.

Mellékletek: