Pályázati kiírás: Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

kerítés
kapuzat
kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
előtető
homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka-mentesítése
külső nyílászárók
különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó tető
terasz
valamint ezek tartozékai, díszítései.

Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint

kapualj
lépcsőház
udvar
belső közös terek
valamint ezek díszítései és tartozékai.
Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.

A Fővárosi Közgyűlés …/2013. (….) számú rendelete által jóváhagyott 40.000.000.- forint keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.
 
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki közterületről látható épületrész felújításához kér támogatást. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.
 
Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A Támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
I. Általános adatok:
1. a pályázati űrlap 1 példányban kitöltve
2. a./ építési engedélyhez kötött munka esetén:
az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat
b./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírás, valamint az építész tervező vagy szakrestaurátor nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;
c./ amennyiben a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött a tevékenység:
a bejelentési eljárási tervdokumentáció és a bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás;
d./ amennyiben a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ értelmében örökségvédelmi engedélyhez kötött a tevékenység:
az örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció és az örökségvédelmi engedélyezési határozat.
3. fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról;
4. a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetés;
5. amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formájának megnevezése, közhasznúsági minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, főbb tevékenységi körének bemutatása, bankszámlaszáma;
 
II. Nyilatkozatokat, meghatalmazásokat:
1. magánszemély vagy jogi személy pályázó esetén, amennyiben nem maga vagy törvényes képviselője jár el, a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazás, teljes bizonyító erejű okirati formában;
2. jogi személy pályázó esetében aláírási címpéldány vagy annak hiteles másolata és a cégkivonat;
3. amennyiben a pályázó képviseletét cég látja el, akkor a képviselő aláírási címpéldányán, cégkivonatán és a meghatalmazásán túl a megbízási szerződés;
4. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatok (a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1.2 számú mellékletében található „1-3. nyilatkozatok” tartalmazzák.
 
III. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékleteket:
1. lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni;
2. a tulajdonostársak, a társasház képviseletére jogosító okirat (meghatalmazás, közgyűlési felhatalmazás a szerződés megkötésére, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat vagy annak hiteles másolata, megbízási szerződés);

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 8 munkanapon belül a pályázót – a pályázati adatlapon feltüntetett e-mailcímre elküldött elektronikus levélben – egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel.
 
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.
 
A kivitelezés megvalósulását követő elszámolásnak mellékletként tartalmaznia kell:
1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolatát
2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő költségvetés után attól eltérő, új költségvetés készült, annak csatolását;
3. a Támogatott és az általa igénybe vett kivitelezők közötti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
4. számlamásolatokat .
 
a számlán szerepeljen:
- „A számla a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás elszámolásához került felhasználásra”
- a támogatott aláírása, pecsétje
a számlamásolaton szerepeljen:
- „A számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező”
- a támogatott aláírása, pecsétje
A számla kizárólag a szerződésben szereplő, támogatott munka elvégzéséhez szükséges építési anyagról és annak kivitelezéséhez kapcsolódó munkadíjról szólhat!
A számlán megrendelőként a Támogatott szerepeljen.
 
A beérkezett pályázatokat a főpolgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés bírálja el.
 
A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.
 
A kiíró Fővárosi Közgyűlés határozza meg, hogy az egyes pályázók a pályázatuk alapján milyen összegű vissza nem térítendő támogatást kapnak.
 
A támogatást elnyert pályázókkal a támogató nevében, a főpolgármester megbízásából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának vezetője megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait. A nyertes pályázókkal kötendő megállapodás tervezetét a pályázati kiírás 1.3 számú melléklete tartalmazza.
 
A főpolgármester a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével ellenőrzi.
 
A pályázatokat 2014. január 15-ig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.
 
A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, akár postai úton küldik, akár személyesen adják be.
A borítékra kérjük ráírni: „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013.”
A beküldött pályázatokat a kiírók 2014. március 31-ig elbírálják. A döntésről ezt követően 30 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.
 
A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
 
A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 
Meghiúsul a szerződéskötés akkor is, ha a nyertes pályázó a pályázatának pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatóban foglalt határidőig a támogatásra vonatkozó szerződés(eke)t nem írja alá.
 
A szerződéskötés meghiúsulása esetén a pályázaton elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.
 
A pályázatok benyújtásához, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján.
 
telefon: 327-1450
1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.
 
 
Budapest, 2013. október