Rendészeti formaruhák és kiegészítők beszerzése 2023.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Rendészeti formaruhák és kiegészítők beszerzése 2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

 

Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére rendészeti formaruhák és kiegészítők szállítása a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.

 

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és  2023. december 31. napjáig tart, de legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig hatályos azzal, hogy a Vevő eseti megrendeléssel 2023. november 2. napjáig élhet, továbbá azzal hogy a szerződés időbeli hatálya a Vevő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozatban rögzített határidőig, de legfeljebb 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbodhat. Ebben az esetben a Vevő eseti megrendeléssel 2024. május 15. napjáig élhet.

 

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

 Értékelési részszempontok:Súlyszám:
1. részszempontÖsszesen nettó ajánlati ár (HUF)80
2. részszempont

Vállalt szállítási határidő naptári napban

(méretvétel megtörténtétől számított max. 45 nap):

20

 


Az ajánlattételi határidő: 2023. augusztus 29. 10:00 óra

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Szerződéstervezet
4. Adatkezelési tájékoztató