Járművek karbantartása 2024.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Járművek karbantartása 2024." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő tulajdonában lévő, a gépjárművek jegyzékében felsorolt változó számú (jelenleg 16 db) gépjármű eseti megrendelések alapján történő javítása és karbantartása a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A Szerződés minden feladatrész vonatkozásában 2024. január 1-jén, vagy amennyiben az később történik úgy a Felek általi kölcsönös aláírás – ha a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás – napján lép hatályba és határozott, 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő az eseti megrendelések ellenértékét a teljesítésigazolás alapján a szabályszerűen kiállított számlák keltétől számított 30 naptári napon belül, Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:
 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempontGépjárművek alkatrészeinek anyagköltsége és munkadíja összesen (nettó Ft) (a szerződéstervezet 2. számú mellékletének utolsó sorában megadandó érték) 60
2. részszempontRezsióradíj (nettó Ft/óra)​35
3. részszempontVállalt késedelmi kötbér százalékos mértéke munkanaponként (az adott megrendelés nettó ellenértékének százalékában)5
 
Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.​​​1. részszempont: Gépjárművek alkatrészeinek anyagköltsége és munkadíja összesen (nettó Ft)
 

 1.  A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlati adatlapon a gépjárművek alkatrészeinek anyagköltségeinek és nevesített munkadíjainak kapcsán megajánlott nettó összesen érték forintban (a szerződéstervezet 2. számú mellékletének utolsó sorában megadandó érték).
   
 2. Mértékegység: Ft.
   
 3. Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.
   
 4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati elemre adja a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
   
 5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

  (TPlegjobb / TPvizsgált​) * (10 - 1) + 1
   
  ahol:
  TPlegjobb:      az eljárásban tárgyi részszempont kapcsán megajánlott legalacsonyabb összeg
  TPvizsgált:      az értékelt ajánlatban tárgyi részszempont kapcsán megajánlott összeg


2. részszempont: Rezsióradíj (nettó Ft/óra)
 

  1. A bírálati részszempont tartalma: A Gépjárművek Jegyzékében feltüntetett gépjárművek vonatkozásában, a Szerződéstervezet 2. számú mellékletében nem nevesített egyéb javítási és karbantartási munkák ellenszolgáltatásának összege.
    
  2. Mértékegység: Ft.
    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok
    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati elemre adja a maximális pontot (10 pont), a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:


    (TPlegjobb / TPvizsgált) * (10 - 1) + 1
    
    
   ahol:
   TPlegjobb:   az eljárásban tárgyi részszempont kapcsán megajánlott legalacsonyabb nettó rezsióradíj
   TPvizsgált:   az értékelt ajánlatban tárgyi részszempont kapcsán megajánlott nettó rezsióradíj
    


3. részszempont: Vállalt késedelmi kötbér százalékos mértéke munkanaponként (az adott megrendelés nettó ellenértékének százalékában, minimum 1 %)
 

  1. A bírálati részszempont tartalma: A vállalt késedelmi kötbér ajánlati adatlapon megajánlott százalékos mértéke munkanaponként.
    
  2. Mértékegység: Ft.
    
  3. Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok, minimum 1 %.
    
  4. Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legmagasabb ajánlati elemre adja a maximális pontot (10 pont), a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat.
    
  5. A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:


    (TPvizsgált / TPlegjobb) * (10 - 1) + 1
    
    
   ahol:
   TPlegjobb:   az eljárásban megajánlott legmagasabb értékű késedelemi kötbér
   TPvizsgált:   az értékelt Ajánlattevő által megajánlott késedelmi kötbér 
    
  6. Ajánlatkérő 1 %-ban határozza meg a késedelmi kötbér minimumát, amelynél az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb, az 1 %-ot el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. Az Ajánlatkérő 10 %-ban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, 10 % és ennél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot ad és a képletbe is ezen maximum (10 %) kerül behelyettesítésre.Ajánlattételi határidő: 2023. augusztus 28. - 12:00 óra


Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​