Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2023

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által lefolytatásra kerülő „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2023" tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban az alábbi ajánlatkérés kerül kiírásra:

Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a hivatali strukturált hálózat kettő rendezőjének cseréje, valamint 200 db felhasználói végpont cseréje, az alábbiakban felsorolt munkák elvégzése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:

-             a KK1. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása;

-             a KK4. jelű rendező központ (Rack) helyiségének, passzív hálózati elemeinek felújítása;

-             200 Db UTP hálózati végpont rádiófrekvenciás mérése, javítása, szükséges esetben a fali csatlakozók cseréjének elvégzése;

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

 

A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Szerződő Felek által történő kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Ha az aláírások nem egy napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számított 65. naptári nap. Ajánlatkérő (Megrendelő) előteljesítést elfogad.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megadott bankszámlaszámra. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

 

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár - HUF).

 

Ajánlattételi határidő: 2023. november 20. (hétfő)   –  12:00 óra

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.​

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
2. Műszaki leírás - függelék​
3. Szerződés
4.-5. Nyilatkozatok
6. Adatkezelési tájékoztató