Gyengeáramú hálózat szerelési anyagai 2024-2025. években

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által lefolytatásra kerülő „Gyengeáramú hálózat szerelési anyagai 2024-2025. években" tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban az alábbi ajánlatkérés kerül kiírásra:

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére gyengeáramú hálózat szerelési anyagainak szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, de leghamarabb 2024. január 1-én lép hatályba – ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja – és határozott 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra, amely időtartam vevőnek a szerződés időbeli hatályát érintő szerződésmódosítási jogának gyakorlása esetén további hat hónapos időtartamra jön létre.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a szabályszerűen kiállított számla annak keltétől számított 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)

 

Ajánlattételi határidő: 2023. november 16. (csütörtök) - 16:00 óra


Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.​

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Műszaki leírás
3. Szállítandó termékjegyzék
4. Szerződéstervezet
5. Adatkez​elési tájékoztató