Elektromos berendezések karbantartása 2023

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Elektromos berendezések karbantartása 2023" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő székhelyén, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal – Központi Irattárának épületében elektromos kapcsolótermek, elosztóberendezések és világítóberendezések karbantartása és javítása két részfeladatban a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetekben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.

 
Az eljárás során részajánlattételre lehetőség van az alábbiak szerint:

1. részfeladat: Kapcsolótermek és elosztóberendezések karbantartása, javítása

2. részfeladat: Kültéri és beltéri folyosók, lépcsőházak és közlekedők világítóberendezéseinek karbantartása, javítása
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamon belül legfeljebb a 2023-ban rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig tart. Amennyiben a Megrendelőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya Megrendelő – legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, az abban rögzített határidőig, de legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamra – az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett – meghosszabbodhat.
 
Mindkettő részfeladat esetében az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempontKarbantartás díja (n​ettó forint/alkalom)60
2. részszempontEseti jelleggel végzendő javítások rezsióradíja (nettó Ft/óra):20
3. részszempontA szerződés teljesítésében résztvevő szakember elektromos berendezés karbantartásában és/vagy javításában szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)20
 
 
Az ajánlattételi határidő: 2023. október 9. 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibesze​rzesek@budapest.hu
e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.