DDoS monitoring szolgáltatás 2024. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít DDoS monitoring szolgáltatás 2024. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

A Szerződés alapján a tárgyi beszerzési eljárásban a Nyertes Ajánlatevőnek (Vállalkozónak) az internetes kapcsolaton DDoS (túlterheléses támadás elleni) monitoring szolgáltatást és Layer3-as / Layer4-es szintű DdoS védelem automatikus vagy manuális biztosítását, vagy Layer7-es szint esetén Megrendelő bejelentése alapján DdoS védelem biztosítását kell ellátnia, valamint a Szerződés hatálya alatt havi 2 órában tanácsadói szolgáltatást nyújtania, a Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás és jelen Szerződés feltételei szerint.

A Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szolgáltatási támogatást rendelkezésre állással biztosítja, mely alapján minimum heti 5 nap (munkanapokon) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között) érhető el Megrendelő számára, egyebekben 24 óra/7 napos operátori felügyeletet biztosít, valamint havi 2 óra időtartamban tanácsadói szolgáltatást nyújt az Ajánlatkérő (Megrendelő) munkatársaival előre egyeztett időpontban.

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) de legkorábban 2024. január 1. napján lép hatályba és a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által 2024. december 31. napjáig elvégzett tevékenységek teljes körű elszámolásáig tart.

A Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) havonta a tárgyhónapot követően jogosult és köteles számlát benyújtani az Ajánlatkérő (Megrendelő) részére, a számla keltét követő 3 (három) napon belül. A számla kibocsátására kizárólag a szerződésszerű – a Szerződés 4.2 pontban foglaltak alapján - teljesítést igazoló teljesítési igazolás birtokában jogosult, amely a számla mellékletét képezi. A számla teljesítési időpontja a fizetési esedékesség időpontjával megegyező. Megrendelő a számla ellenértékét a számla keltétől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel a Szerződés fejlécben megjelölt fizetési bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám:
1. részszempont

Internetes kapcsolaton DDoS monitoring szolgáltatás

nettó havi díja (nettó forint/hó)

80
2. részszempont

Támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésénekhatárideje (Layer3-as és Layer4-es szint tekintetében)

(minimum 2 perc, maximum 12 perc)

20

 

Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.

 

1. részszempont: Nettó havi díj (nettó forint/hó)


a)  A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlatkérésben és a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatás havi díja (nettó forint/hó).

b)  Mértékegység: Ft.

c)   Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.

d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10 - 1) + 1

ahol:

TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legalacsonyabb nettó havi díj

TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott nettó havi díj

 

2. részszempont: Támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésének határideje (perc)


a)  A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlatkérésben és a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatás keretén belül  támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésének határideje (perc)

b)  Mértékegység: (perc).

c)   Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.

d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

(TPlegjobb / TPvizsgált) * (10 - 1) + 1

ahol:

TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legrövidebb határidő 

TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott határidő


f) Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 12 percben határozza meg a beavatkozás megkezdés határidejének maximumát, melynél kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.


g) Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 2 percben határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték (2 perc) kerül behelyettesítésre. 

Ajánlattételi határidő:  2023. október 20. - 12:00 óra


Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.