Zászlóbeszerzés 2022.

​​​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Zászlóbeszerzés 2022." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata a Budapest főváros fellobogózásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott lobogózási feladatok végrehajtásához szükséges zászlók és zászlórudak szállítása Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, – ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja – és határozott 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2022. május 23. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt ​Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékozta​tást kérhetnek Ajánlatkérőtől.