Tanulmány készítése a budapesti személygépjármű-használatból eredő kibocsátásra vonatkozóan

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Tanulmány készítése a budapesti személygépjármű-használatból eredő kibocsátásra vonatkozóan" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Az eljárás során lehetőség van részajánlattétel, Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére tanulmány készítése az alábbiak szerint:
 
Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata részére Tanulmány készítése a budapesti gépjárműhasználatából eredő kibocsátásokról, valamint ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedésekre, beavatkozásokra, alkalmazott eszközökre és további vizsgálatokra.

A részletes szakmai követelményeket a Műszaki leírás és a Vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap. A Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának határideje 2022. augusztus 25. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. Részletesen a szerződéstervezetek szerint.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Vállalkozó részére járó vállalkozói díj megfizetése az eseti kutatási feladatra vonatkozó teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött, vagy átadott számla kézhezvételét követően 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Vállalkozó fizetési számlájára átutalással történik. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés Megrendelő által történő igazolása, mely teljesítési igazolás a számla mellékletét képezi. Részletesen a műszaki leírásokban rögzítettek szerint.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. július 8. – 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.