Takarítógépek karbantartása és javítása 2022-2023. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Takarítógépek  karbantartása és javítása 2022-2023. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzésben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) számára 1 db FIMAP MY16B utánkövetős padlósúroló automata takarítógép és 1 darab FIMAP MMg65 ráülős padlósúroló automata teljes körű karbantartása és javítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba – ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja – és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre. Amennyiben a Megrendelőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya - legkésőbb Megrendelőnek a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – a tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamra meghosszabbodhat a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
Ajánlatok elbírálásának szempontja:

Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás az alábbiak szerint.

Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont
Karbantartási szolgáltatás átalánydíja
nettó Ft/negyedév
30​
2. részszempont
​Eseti javítási szolgáltatás díja
nettó Ft/óra
​50
3. részszempont
​Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke
szerződés II. 2. a) pontjában meghatározott szolgáltatás vonatkozásában
nettó Ft/munkanap
minimum nettó 5000Ft
​10

 
Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.
 
Ajánlattételi határidő: 2022. március 28. 10:00 óra
 
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.
 
Ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: horvathne.mandi.m@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlatt​ételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett!
 
Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani!