Rovarirtási szolgáltatások 2023-2024. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Rovarirtási szolgáltatások 2023-2024. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a Szerződés 3. pontja szerinti szolgáltatást – a Szerződés 8. pontjában foglaltakra figyelemmel – 2023. évben összesen 4 (négy), 2024. évben összesen 4 (négy) tervezett eseti alkalommal köteles elvégezni a Szerződés 6. pontjában meghatározott mindhárom helyszínen, a Megrendelő eseti megrendelései alapján. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a rovarirtási alkalmak számát illetően szükség esetén – a Szerződés időtartama alatt – a Megrendelő eseti megrendelései alapján helyszínenként legfeljebb évi 1 (egy) alkalommal rendkívüli rovarirtási megrendelés lehetséges, mely a Felek között nem eredményez szerződés-módosítást.
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – ha a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján -, de legkorábban 2023. január 1. napján lép hatályba és határozott, 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy Megrendelő jogosult a Szerződés időbeli hatályát - legkésőbb a Szerződés lejárta előtt 30 (harminc) nappal a Vállalkozó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával - meghosszabbítani, legfeljebb 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti nyilatkozat közlése a Szerződés módosításának minősül, mely kizárólag a Szerződés 7. pontban rögzített időbeli hatályát érintheti az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám
1.
Rovarirtás ára a 1052 Budapest, Városház u. 9-11. szám alatti székhelyén a
Főpolgármesteri Hivatal épületében (53.639 m2)
(nettó HUF/alkalom)
50
2.
Rovarirtás ára a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. (Kőbányai út 22.) szám alatti telephelyén az
Ügyfélszolgálati Iroda épületében (155 m2)
(nettó HUF/alkalom)
10
3.
Rovarirtás ára a 1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2. szám alatti telephelyén a
Központi Irattár épületében (445 m2)
(nettó HUF/alkalom)
20
4.
A szerződés teljesítésében részt vevő Ajánlattevő által megjelölt szakember rovarirtásban szerzett szakmai tapasztalata
(hónap)
20
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. november 30. - 12:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.