Megismételt zászlóbeszerzés 2022.

​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő megismételt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít Zászlóbeszerzés 2022." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata a Budapest főváros fellobogózásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott lobogózási feladatok végrehajtásához szükséges zászlók és zászlórudak szállítása Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70 %-ánál.

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő adásvételi keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, – ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás ​napja – és határozott 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre.

​Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.

Az Ajánlattételi határidő: 2022. június 7. – 10:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a korábbi eljárásban, határidőben (2022. május 23. 10:00 óra) benyújtott ajánlat – amennyiben azt Ajánlattevő nem vonja vissza vagy helyette nem nyújt be másikat – a megismételt eljárásban érvényes. A korábbi eljárásban a határidőn túl (2022. május 23. 10:00 óra) benyújtott ajánlatok érvénytelenek. Ajánlattevők, amennyiben részt kívánnak venni a megismételt eljárásban, kérem, hogy ajánlatukat az ajánlattételi határidő (2022. június 7. 10:00 óra) lejártáig szíveskedjenek benyújtani.