Margitszigeti zajügyelet 2022.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Margitszigeti zajügyelet 2022" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés értelmében a nyertes ajánlattevő, azaz Szolgáltató feladata a környezetvédelmi hatósági feladatkört ellátó Megbízó részére a tárgyi környezetvédelmi hatósági döntésekhez szükséges lakossági zajpanaszok kezelése és műszeres kivizsgálása a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletnek megfelelően a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napját követő 3. nap – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napját követő 3. naptól – lép hatályba, a szerződéstervezet 3.1. pontja szerinti zajügyeleti szolgáltatás tekintetében legkorábban: 2022. május 26. délután 16 órától –  2022. október 3. hajnali 04 óráig tart; a szerződéstervezet 4.5. pont szerint összefoglaló jelentés készítése, majd annak Megrendelő szerinti jóváhagyása tekintetében 2022. október 31. napjáig tartó határozott időre jön létre.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint történik:

Értékelési részszempontok
Súlyszám
​1.
​Az ellátandó zajügyeleti szolgáltatási díja 
(nettó HUF/12 órás munkaegység)
​4
​2.
​A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt zaj- és rezgésvédelemi szakértő jegyzői hatósági feladatellátást támogató zajügyeletben szerzett szakmai tapasztalata
(egész hónap)
​3
​3.Egy joghatással járó zajmérés és mérési jegyzőkönyvének elkészítési díja (nettó HUF/ zajmérés és a hozzá kapcsolódó 1 db mérési jegyzőkönyv)​2
​4.
​Ajánlattevő rendelkezik-e hangfelvételképes zajmérővel
(igen / nem)
​1

 
Ajánlattételi határidő: 2022. április 27. – 12:00 óra
​ 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a e-mail hivatalibeszerzesek@budapest.hu címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés
Adatfeldolgozási megállapodás
Ajánlati adatlap
Műszaki leírás
Szolgáltatási szerződés
Alkalmassági nyilatkozat
Alkalmassági követelmény igazolása
Szakmai tapasztalat alátámasztása
Rendelkezésre állási nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató