Lobogózás 2023-2024. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Lobogózás 2023-2024. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő feladata a Budapest főváros fellobogózásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Rendelet) alapján nemzeti ünnepen és Budapest főváros ünnepnapján a Rendelet 1. számú melléklete szerinti közterületek, valamint Budapest főváros főpolgármestere által elrendelt egyéb közterületek, egyéb alkalmakkor történő fellobogózása nemzeti és fővárosi zászlókkal, eseti megrendelések alapján a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján, de legkorábban 2023. január 01-én lép hatályba és határozott, 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, az alábbiak szerint:
 

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Nettó ajánlati ár

HUF/alkalom

(A Műszaki leírásban szereplő lobogók kihelyezésének egyszeri díja)

90
2. részszempont

A zászlókihelyezések időtartama alatt szükségessé váló cserék és pótlások esetén felszámított kiszállási díj

nettó HUF/nap

10
 

Az ajánlattételi határidő 2022.  augusztus 08. - 10.00 óra
 
Alkalmassági minimumkövetelmény:
M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább két darab, beszerzés tárgya (közterületi lobogózás, egyéb díszítőelemek közterületen és részben magasban történő kihelyezése) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri a nettó 2.000.000 Ft összeget. Az alkalmassági minimumkövetelmény legfeljebb három referenciával együttesen is teljesíthető.

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a e-mail hivatalibeszerzesek@budapest.hu címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban a 2022. július 25. és 29. közötti időszak alatt – igazgatási szünet miatt – az eljárási cselekmények szünetelnek. Az esetlegesen beérkező kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő legkorábban ezt követően tud érdemben reagálni és döntéshozói folyamatokat elindítani.