Fényforrások beszerzése és cseréje

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Fényforrások beszerzése és cseréje" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes ajánlattevőnek feladata az alábbi táblázatos formában tételesen felsorolt típusú – vagy azzal egyenértékű – és megadott mennyiségű LED fényforrás leszállítása, valamint azok beépítése a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében jelenleg üzemelő fénycsöves ill. izzós világítótestekbe a szerződéstervezetben, részletező ártáblázatban és a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és hatálya 2023. február 28-ig tart.

Az Eladó vállalja, hogy a fényforrások cseréjét a Szerződés hatálybalépésének napját követő 5 napon belül megkezdi és a fényforrások cseréjét a Vevő által meghatározott, Eladóval előzetesen egyeztetett időpontban elvégzi és legkésőbb 2023. február 28. napjáig befejezi.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, Vevő a vételár egyösszegű megfizetésére köteles és a kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel átutalással (magyar forintban) teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár (Összesen nettó ajánlati ár - HUF).
 
Ajánlattételi határidő: 2022. november 21. (hétfő) - 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budap​est.hu​
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budap​est.hu​
e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Ajánlatkérés
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Részletező ártáblázat
3. sz. Műszaki leírás
4. sz. Szerződéstervezet
5. sz.  Adatkez​elési tájékoztató

​​