Energiahatékony klímák beszerzése 2022. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Energiahatékony klímák beszerzése 2022. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére különböző teljesítményű energiahatékony klímák szállítása eseti megrendelés(ek) alapján a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg legalább 80 %-ának megfelelő értékben tesz megrendelést a Műszaki leírásban megjelölt termékekre. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és 2022. december 31-ig napjáig vagy a Szerződéses keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 5. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.