DDoS monitoring szolgáltatás 2023. évben

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „DDoS monitoring szolgáltatás 2023. évben" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
A Szerződés alapján a Vállalkozónak az internetes kapcsolaton DDoS (túlterheléses támadás elleni) monitoring szolgáltatást és Layer3-as / Layer4-es szintű DDoS védelem automatikus vagy manuális biztosítását, vagy Layer7-es szint esetén Megrendelő bejelentése alapján DDoS védelem biztosítását kell ellátnia a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás és jelen Szerződés feltételei szerint. Vállalkozó a szolgáltatási támogatást rendelkezésre állással biztosítja, mely alapján minimum heti 5 nap (munkanapokon) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között) érhető el Megrendelő számára, egyebekben 24 óra/7 napos (továbbiakban: 24/7) operátori felügyeletet biztosít.
 
A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában), de legkorábban 2023. január 1. napján lép hatályba és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő 12 (tizenkét) hó időtartamra jön létre.
 
Vállalkozó havonta jogosult és köteles számlát benyújtani Megrendelő részére. Megrendelő a számlák ellenértékét a számla keltétől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel a Vállalkozó fejlécben megjelölt fizetési bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám:
1. részszempont
Internetes kapcsolaton DDoS monitoring szolgáltatás
nettó havi díja (nettó forint/hó)​
80
2. részszempont
Támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésénekhatárideje (Layer3-as és Layer4-es szint tekintetében)
(minimum 2 perc, maximum 12 perc)
20
 
Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.
 
1. részszempont: Nettó havi díj (nettó forint/hó)
 
a)  A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlatkérésben és a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatás havi díja (nettó forint/hó).
b)  Mértékegység: Ft.
c)  Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.
d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

( TPlegjobb / TPvizsgált ) * ( 10 - 1 ) + 1
 
 
ahol:
TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legalacsonyabb nettó havi díj
 
TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott nettó havi díj
 
 
2. részszempont: Támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésének határideje (perc)
 
a)  A bírálati részszempont tartalma: Az ajánlatkérésben és a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatás keretén belül  támadás esetére vállalt automatikus beavatkozás megkezdésének határideje (perc)
b)  Mértékegység: (perc).
c)  Megajánlható számtartomány: Pozitív egész számok.
d)  Értékelési módszer: Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tar​talmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
e)  A pontszám kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

 ​( TPlegjobb / TPvizsgált ) * ( 10 - 1 ) + 1​
 
ahol:
TPlegjobb: az eljárásban érvényesen megajánlott legrövidebb határidő
 
TPvizsgált: az eljárásban az értékelt ajánlatban érvényesen megajánlott határidő
 
f) Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 12 percben határozza meg a beavatkozás megkezdés határidejének maximumát, melynél kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.
 
g) Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 2 percben határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték (2 perc) kerül behelyettesítésre.
 
 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. november 07. - 10:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu.
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.