Biológiailag lebomló hulladékokra vonatkozó stratégia készítéséhez adatgyűjtés, elemzés, koncepció kidolgozása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata által lefolytatásra kerülő „Biológiailag lebomló hulladékokra vonatkozó stratégia készítéséhez adatgyűjtés, elemzés, koncepció kidolgozása" tárgyú beszerzési eljárásban az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig – 2022. augusztus 03. 12:00 óra – két gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.
 
Budapest Főváros Önkormányzatának közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) számú együttes utasítás (a továbbiakban: Bsz.) 16. § (2) bekezdése szerint Uniós forrásból megvalósuló beszerzések esetében legalább három ajánlatot kell beszerezni. Ha nem érkezett be legalább három ajánlat, addig kell új ajánlatokat kérni, míg nem áll rendelkezésre legalább három ajánlat. Mivel tárgyi eljárás kimeríti a fent részletezett tényállást, ezért egy újabb, módosított ajánlattételi határidőt magába foglaló ajánlatkéréssel fordulok Önhöz, és egyúttal tisztelettel felkérem ajánlatának benyújtására az alábbiak szerint:
 
Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a Fővárosban keletkező biológiailag lebomló hulladékok minőségi és mennyiségi elemzésének elvégezése. A feladat célja egy darab tanulmány készítése, mely fővárosi adatokon, azok elemzésén és hazai/nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálatán alapul. A részletes szakmai követelményeket a Műszaki leírás és a Vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap. A Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának teljesítési határideje 2022. szeptember 30. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Részletesen a szerződéstervezet szerint.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Vállalkozó részére járó vállalkozói díj megfizetése a szerződés mellékleteiben meghatározott feladatokra vonatkozó teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött, vagy átadott számla keltét követően 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Vállalkozó fizetési számlájára átutalással történik. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés Megrendelő által történő igazolása, mely teljesítési igazolás a számla mellékletét képezi. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár – HUF)
 
Alkalmassági minimumkövetelmény: M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (hulladékokra vonatkozó stratégia készítése keretében adatgyűjtés, elemzés és koncepció kidolgozása) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával.
 
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletezve az alábbiakban kerül meghatározásra:
  • települési szilárd hulladékkal kapcsolatos stratégiai tanácsadási és / vagy
  • települési hulladékgazdálkodási beruházással kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati, megvalósíthatósági tanulmány készítési és/ vagy
  • legalább települési szintű stratégiai hatásvizsgálati tevékenységgel összefüggő tanulmány.
 
Ajánlattételi határidő: : 2022. augusztus 10. – 18:00 óra
 
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az​ ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Felhívjuk a T. Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a jelen ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig a korábban benyújtott ajánlatok kicserélhetők, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor rendelkezésére álló, a határidő lejártáig benyújtott ajánlatokra áll be.

Megismételt_Ajánlatkérés
1. Ajánlati adatlap
2. Muszaki_leiras
3. Szerzodestervezet
4. Nyilatkozat az M1_alkalmassági követelmény kapcsán
5. Adatvédelmi tájékoztató