Fővárosi helyi védelem alatt álló legújabb védettségek bemutatása témájú kiállítás készítése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Fővárosi helyi védelem alatt álló legújabb védettségek bemutatása témájú kiállítás készítése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére a fővárosi helyi védelem alatt álló legújabb védettségek bemutatása témájú kiállítás előkészítése a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az eljárás során részajánlattételre nincs lehetőség.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és hatálya a kölcsönös teljesítés időpontja. A szerződés teljesítésének határideje, a szerződés alapján elkészítendő Dokumentáció leadásának határideje: a szerződés hatálybalépését követő 120. nap.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbiak szerint:
 

 Értékelési részszempontok:Súlyszám:
1. részszempontNettó a​jánlati ár (Ft)70
2. részszempont
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által tervezett kiállítások és/vagy kiadványok száma összesen (darab)
(minimum 1 darab)
30
 
 
Az ajánlattételi határidő: 2022. január 19. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – í​rásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 2021. december 24. és 2022. január 2. között igazgatási szünet miatt zárva tart, ezen időszak alatt az eljárási cselekmények szünetelnek.