Felvonók karbantartása, javítása, hatósági ellenőrzése 2022-2023.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Felvonók karbantartása, javítása, hatósági ellenőrzése 2022-2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban részletezett, Ajánlatkérő székhelyén és telephelyén található 10 darab személyfelvonó (I. számú feladatrész), 2 darab teherfelvonó (II. számú feladatrész) és 4 darab, mozgássérültek részére fenntartott személyemelő gép (III. számú feladatrész) rendeltetésszerű használat melletti folyamatos, üzemszerű működésének fenntartása, karbantartása, az esetleges meghibásodások és üzemzavarok elhárítása, javítása, továbbá e körben a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályban előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokon való részvétel, közreműködés.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés mindhárom feladatrész vonatkozásában 2022. január 1-jén, vagy amennyiben az később történik, úgy a Felek általi kölcsönös aláírás – ha a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás – napján lép hatályba.

A szerződés határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre azzal, hogy amennyiben a Megrendelőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy a szerződés időbeli hatálya Megrendelő - legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, az abban megjelölt határidőig, de legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamig meghosszabbodhat.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történik az alábbiak szerint:

SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám:
1. részszempontKarbantartási szolgáltatás nettó havidíja (Ft/hónap)5​
2. részszempontEseti jellegű javítási feladatok nettó rezsióradíja (Ft/óra)1
3. részszempontSürgősségi jellegű javítási feladatok nettó rezsióradíja (Ft/óra)2

​4. részszempont

Sürgősségi hiba elhárítására a bejelentéstől számított vállalt megkezdési idő (perc, maximum 240 perc)2
 
Részszempontonként adható pontszám: 1 – 10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.
 
Ajánlattételi határidő: 2021. október 11. - 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.