A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése

Európai Uniós támogatásból komplex hulladékkezelési és újrahasznosítási rendszert vezet be Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság közreműködésével és kivitelezésével.

A beruházás a „fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

A projekt célja, hogy a jelen fejlesztésekkel Budapest főváros területén a közszolgáltatásban begyűjtött és kezelt hulladékot, illetve az abból kinyerhető energiát – a lehetőségek és a gazdaságosság figyelembevétele mellett – a lerakástól minél inkább eltérítsük, így a társadalom és a gazdaság számára – környezetbarát megoldások mentén – hasznos energiát vagy terméket állítsunk elő.

A projekt megvalósításának megkezdését követően a Kormány az 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozatával döntött a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosítószámú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt szakaszolásának jóváhagyásáról. Így a projekt mind pénzügyi, mind fizikai szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszra tagolódott. Az első szakasz finanszírozása a 2007-2013-as programozási időszakban meghirdetett Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP), a második szakasz finanszírozása a 2014-2020-as Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) valósul meg.

KEOP szakasz:

  • A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése
  • A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű)
  • Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és XVIII. kerületben
  • Gázhasznosító rendszer kiépítése (pályázaton kívüli finanszírozásból)
  • Nagy válogatómű csarnok létesítése

 
KEHOP szakasz:

  • Nagy válogatómű bővítés, válogatási technológia beszerzése és telepítése
  • Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése hulladékátrakó állomással 110 000 t átrakási kapacitással
  • Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID)
A projekt célja és eredménye

A fővárosban a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt tíz évben a növekvő hulladékmennyiséghez való alkalmazkodás, illetve a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés határozta meg a fejlesztések irányát. A hulladékgazdálkodási rendszert alapjaiban megváltoztató legjelentősebb fejlesztések a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) első ütemének megvalósítása, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) rekonstrukciója, valamint a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer bevezetése voltak.

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. válogatóműben történő előkészítés) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként történő újrahasznosítása. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, valamint a hulladék égetéssel vagy lerakással történő ártalmatlanításának aránya. Mindez hozzájárul a modern fogyasztói társadalmunk okozta környezeti ártalmak csökkentéséhez.

A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás - a begyűjtött hulladék szállítását végző céljárművek nagy számának köszönhetően - jelentős forgalmi terheléssel, üzemanyag fogyasztással és ebből fakadóan környezetterheléssel jár. A Logisztikai és Szolgáltató Központban megvalósuló átrakó révén - miután a beérkezett hulladékot itt tovább tömörítik - jelentősen csökken a hulladékszállító gépjárművek száma, ezáltal a füstkibocsátás, valamint a Főváros úthálózatának terhelése is.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok megnyitása, a lomdaráló és a fémleválasztó berendezések üzembe helyezése, valamint a gázhasznosítás közösen biztosítják a már korábban megvalósult környezetvédelmi beruházások gazdaságos fenntarthatóságát, továbbá megalapozzák a hulladékok minél magasabb arányú újrahasznosítását.

A projekt során megvalósuló beruházások még hatékonyabb hulladékfeldolgozást (válogatómű, lomdaráló, fémleválasztó), környezettudatosabb folyamatszervezést (Logisztikai és Szolgáltató Központ, RFID) tesznek lehetővé.

Továbbá a beruházás egyes elemi reményeink szerint hozzájárulnak a lakosság környezettudatos szemléletének formáláshoz, mindezt modern, játékos-interaktív módon, ezen felül lehetőséget adnak a szelektív hulladékgyűjtés még nagyobb körben történő kiterjesztéséhez (szemléletformáló központok, újrahasználati központok, hulladékudvar).

A projekt finanszírozása

Projekt nettó elszámolható költsége 10 984 022 360 Ft
Támogatás nettó összege  10 309 603 387 Ft

A Projekt megvalósításának kezdete: 2013.06.01.

A Projekt kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata.

A beruházás a következő elemeket foglalja magába:

1. projektelem: A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése

Helyszín: Budatest, XV. kerületi Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
Megvalósítás időpontja, átadása: 2014 szeptember

A beruházás célja, eredménye:

A lom elsődlegesen bútor, így anyagát tekintve fa, textília, műanyag, fém. A fém nem, de a többi magas energiatartalmú anyag. A fa és textil (nagy részben) biológiailag lebomló, biomassza, amelyek lerakását kerülni kell. Darálás nélkül a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe (FHHM) nem jól keverhető és a méret problémák miatt nem mindent lehetséges hasznosítani. A mobil lomdaráló berendezés által évi 15 000 tonna lomhulladék feldolgozására van lehetőség, ami napi szinten kb. 59 tonna (18-20 rakomány) lom hasznosítását jelenti.

A berendezés működtetése javítja a hulladékgazdálkodás minőségét, tekintettel arra, hogy a lom magasabb fűtőértékkel bír, mint a kommunális hulladék, így kevesebb hulladék elégetésével juthatunk azonos mennyiségű hőenergiához, amely a fűtési rendszerbe és a villamos energia hálózatba kerül betáplálásra.

A Lomdaráló berendezés átadás-átvétele 2014. szeptember 2-án történt meg.

2. projektelem: A salak lerakásához kapcsolódóan korszerű Fémleválasztó berendezés beszerzése, létesítése

Helyszín: Budatest, XV. kerületi Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
Megvalósítás időpontja, átadása: 2015. május 14.

A beruházás célja, eredménye: 

A projektelem célja az energetikailag hasznosított települési szilárd hulladék maradvány salakjának kezelése és a mágnesezhető fémtartalom teljes kivonása.

A korábban üzemeltetett technológia több mint 10 éves szolgálat után javíthatatlanul elhasználódott, a leszerelése nem volt tovább halasztható. A bontás után felszabaduló hely alkalmas volt az új technológia elhelyezésére.

Az új berendezés 2015 májusában, sikeres próbaüzem után kezdte meg működését a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben (FHHM). A teljes kapacitás kihasználása esetén legalább 7800 t/év mágnesezhető fém leválasztását tervezzük a nyersanyagból. A kezelt salak két frakcióban áll elő: 0-16 mm, illetve 16-300 mm átlagos szemcseméret-tartományokban. A salakkezelés során képződik még egy 300 mm-nél nagyobb egyedi méretű elemeket tartalmazó frakció is. A technológiai sortól elvárjuk a mágnesezhető fémek leválasztásán túl azt is, hogy a kezelt salak legyen alkalmas alapanyag a nem mágnesezhető tartalom iparszerű leválasztására. Ez a feltétel magával hozza, hogy a leválasztott mágnesezhető fém egy része magas salaktartalom között képződik. A leválasztott mágnesezhető fém nagyobb része azonban olyan minőségű, hogy az alkalmas az eladásra. A technológia energiaellátását a FHHM-ben megtermelt energiával fedezzük.

Az új technológia a korábbi rendszerhez képest az oda beosztott dolgozók munkaidejét kevésbé terheli, a feladatuk beavatkozás helyett felügyelet lett. A beépített teljesítmény nagyobb lett, de a fajlagos energiafelhasználás csökkent, a kezelési sebesség megnőtt.

A berendezés használatba vétele 2015. május 14-én megtörtént, rendeltetésszerűen működik.

3. projektelem: Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben
Helyszínek: XV. kerület Károlyi Sándor út 166.; XVIII. kerület Besence utca 1/a
Megvalósítás időpontja: XV. kerület 2015. november 23., XVIII. kerület 2015. november 20.

A beruházás célja, eredménye:

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok több célt és funkciót látnak el egyszerre. Komoly szerepük van a szelektív hulladékgyűjtés előremozdításában, a Szemléletformáló központban az érdeklődők (gyermekek és felnőttek egyaránt) közérthető, játékos formában kaphatnak információt a hulladék felhasználásról, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Ezekben a központokban kapnak helyet az óvodások és iskolások részére szervezett edukációs foglalkozások, továbbá az FKF Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai konferenciák is.

Mindezeken felül új kezdeményezésként jönnek létre az újrahasználati központok, ahol olyan tárgyak, használati eszközök cserélhetnek gazdát, amelyek tulajdonosaik számára már nem képviselnek értéket, ugyanakkor más számára még felhasználhatók. Így kevesebb olyan tárgy kerülhet összességében kidobásra (lomként vagy háztartási hulladékként), amelyek még hasznosíthatók, használhatóak.

A Központ hulladékudvarként is funkcionál, így a lakosság leadhatja azokat a speciális hulladékait (szelektív hulladékok, veszélyes hulladékok, stb.), amit a normál háztartási hulladék gyűjtés keretében nem dob ki a kukájába.

4. projektelem: Gázhasznosító rendszer kiépítése

Helyszín: Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK)
Megvalósítás időpontja, átadása: 2015. augusztus.

A beruházás célja, eredménye:

A KEOP szakaszban a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) területén, pályázaton kívüli finanszírozásból valósult meg a gázhasznosító rendszer kiépítése.

A 2015 októberében átadott I. ütemben 2 MW teljesítményű erőműtelep létesült és elkészült hozzá a teljes kiszolgáló infrastruktúra, ami többek között a gázgyűjtő hálózat rekonstrukciója, a kisfeszültségű hálózat (KIF) bővítése és középfeszültségű (KÖF) termelői hálózat kiépítése. A KÖF hálózat összes hossza 3,2 km és két helyen csatlakozik a közcélú villamos hálózatra. A motorok élettartamának minél hosszabbá tételét a szokásos eszközökön túl egy a depóniagáz áramába épített aktív szénszűrő is támogatja. A telep korszerű biztonságtechnikai, informatikai és térvilágítási rendszerrel is el van látva.

A fejlesztés célja a PRHK I. és a majd a II. ütem depónián keletkező depóniagáz hasznosítása. A 2 MW teljesítményű gázmotor használatával ~1200 m3/h depóniagáz energetikai hasznosítása vált lehetővé. A beruházás 2015 augusztusában megvalósult és azóta mintegy 20 millió m3 depóniagázt hasznosítottunk.

5. projektelem: A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére egy 23 000 t/év kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló "Nagy" válogatómű előkészítő létesítése.

Helyszín: Budapest, X. kerület, Ezüstfa utca 12.
Megvalósítás időpontja, átadás: Első ütemben a csarnoképület 2015. november 30-ig elkészült. A KEHOP szakaszban megvalósuló csarnokbővítés és technológia telepítésének várható időpontja 2021. december 31.

A beruházás célja, eredménye:

A „Nagy" válogatómű a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során begyűjtött papír, műanyag, kompozit és fém hulladékok egy részének további válogatását fogja szolgálni. A tervezett technológia 23 000 tonna/év szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozását biztosítja kétműszakos munkarend mellett.

A feldolgozás során elsősorban optikai szeparációs eljárást alkalmaznak. A leválogatott anyagokat a technológiai sor végén bálázzák, majd bálatárolóban átmenetileg tárolják, ezt követően szállítják el újrahasznosítást végző üzemek részére. A leválasztott, értékesítésre nem alkalmas frakciók a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben termikusan hasznosulnak, vagy az FKF Nonprofit Zrt. a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítja.

6. projektelem: Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése

Helyszín: Budapest, XVIII. kerület Ipacsfa utca 14.
Megvalósítás időpontja, várható átadás: 2021. december 31.

A beruházás célja, eredménye:

A tervezett Logisztikai és Szolgáltató Központ többfunkciós szerepet tölt be. Hulladék átrakóállomás, új lakossági hulladékudvar, egyéb tárolók, valamint szociális létesítmények fogják szolgálni a dél-pesti terület térségében begyűjtött települési szilárd hulladék hatékonyabb kezelését.

Megépítésével hatékonyabb járatszervezés alakítható ki a környező területek hulladékszállításában. A célgépek csak a hulladékgyűjtést fogják végezni, a szállítást az erre a célra használt speciális szállító járművek bonyolítják majd a hulladékártalmatlanító helyekre.

A tervezett létesítmény olyan elemeket foglal magában, mint a 110 000 t/év kapacitással rendelkező átrakóállomás, lakossági hulladékudvar, gépkocsi- és konténermosó, gépjavító műhely, tárolótér, valamint iroda, szociális blokk, öltöző- és pihenő épület.

A projekt célja, hogy az átrakóállomás segítségével a dél-pesti régióban jelentősen egyszerűsödjön a hulladékgyűjtés rendszere, ezáltal csökkenjen a belső kerületekben a hulladékot gyűjtő célgépek darabszáma és forgalma. A Logisztikai és Szolgáltató Központ a Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u. 14. sz. cím alatti, 140018/2 hrsz-on elhelyezkedő, összesen 38 954 m2 területen valósul meg.

7. projektelem: Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID)

Megvalósítás időpontja, átadása: 2021. december 31.

A beruházás célja, eredménye:

A projektelem célja a kommunális és szelektív hulladék begyűjtését végző célgépek nyomkövetésének, tevékenységük kontrolljának és a lakossági és közületi hulladékgyűjtő edényzetek regisztrált ürítésének megvalósítása, továbbá a kontrollált ürítési rendszer bevezetésével kapott többletinformációk megfelelő, szakszerű feldolgozása a házhoz menő hulladékgyűjtés szolgáltatási színvonalának javítása céljából.

A regisztrált ürítés az edényekre szerelt chip és a hulladékbegyűjtő gépjárművekre szerelt chip-es olvasó, illetve azonosító rendszer (RFID – Radio-frequency Identification, Rádiófrekvenciás Azonosítás) installálásával, valamint az ehhez kapcsolódó központi adatfeldolgozó és ellenőrző rendszerek és folyamatok kiépítésével valósul meg. A projekt fontos része a kapcsolódó ügyfélszolgálati és edényzet kiszolgálási funkciók továbbfejlesztése a vélhetően jelentősen megnövekedő lakossági igények kiszolgálása, valamint a projekt eredményeként rendelkezésre álló adatok alapján a valós edényzet igények (pl. méret, darabszám) optimalizálása érdekében. Az edényzetek azonosításával, illetve a projekt keretében tervezett edényzet beszerzéssel biztosíthatóvá válik az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott edényzet méretének és vagy az ürítés gyakoriságának pontosabb meghatározása, valós szükségletekhez igazítása.

 

Bővebb információ